Praga

Praga 1
Praga 2

Esqueleto:

Asientos:

Respaldos:

Brazos:

Patas: